top of page
oppik

PŘEHLED ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ

BĚŽÍCÍ PROJEKTY

Projekt OP PIK / Spolupráce – Technologické platformy – Výzva IV
ČTPS pro Inovační strategii ČR 2019 - 2030

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025102

Období realizace:

1.2. 2021 – 30. 6. 2023

 

Celkový plánovaný rozpočet:

6 655 000 Kč (dotace 75%)

Projekt je zaměřen na prohloubení aktuálních a vytváření nových vazeb mezi subjekty podnikatelské a výzkumné sféry a na posilování vzájemných vazeb subjektů na regionální, republikové a zejména mezinárodní (evropské) úrovni. Jednotným jmenovatelem projektu je Průmysl 4.0, ke kterému se ČTPS dlouhodobě hlásí, a jako celostátní platforma strojírenství, společně se zaměřením svých členů, jej naplňuje. Důležitým výstupem projektu bude Souhrnná cestovní mapa průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií.

EU_logo_prve-01.png

UKONČENÉ PROJEKTY

Projekt OP PIK / Spolupráce – Technologické platformy – Výzva I
Rozvoj aktivit ČTPS podporující zapojení do INDUSTRY 4.0 v evropském kontextu

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/15_037/0007148

 

Období realizace:

1.1. 2017 – 30. 4. 2019

 

Celkový plánovaný rozpočet:

6 655 000 Kč (dotace 75%)

Dne 1. 1. 2017 jsme zahájili realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na vytvoření nových a prohloubení aktuálních vazeb mezi subjekty podnikatelské a výzkumné sféry, na posilování vzájemných vazeb subjektů na regionální, celorepublikové a zejména mezinárodní (evropské) úrovni. Jednotným jmenovatelem projektu je Průmysl 4.0, ke kterému se ČTPS hlásí, a jako celostátní platforma strojírenství, společně se zaměřením svých členů, jej naplňuje. Důležitým výstupem projektu bude Technologický foresight strojírenství.

Cílem projektu je aktualizace strategických dokumentů SVA, IAP na nejbližší strategické období, příprava a realizace technologického foresightu za pomoci odborných a expertních skupin, složených ze zástupců členů ČTPS a vybraných externích spolupracovníků. Bylo nutné provést potřebné analýzy a definování vývojových trendů jejich diseminace mezi členskou základnu platformy a odbornou veřejnost. To bude možné i díky prohloubení a rozšíření spolupráce mezi výzkumnou a podnikovou sférou a zároveň i díky prohloubení aktivní spolupráce s ETP ManuFuture. Zároveň v souladu s uvedenými trendy bude platforma podporovat zapojení svých členů do evropských výzkumných programů (např. H2020), a to formou informační podpory a uplatnění síťování.

Projekt OPVK
REGIOPOPULÁR - Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45­.0012

 

 

Období realizace:

1. 6. 2014 – 30. 6. 2015

Celkový plánovaný rozpočet:

16 067 735,44 Kč

Dokumenty ke stažení:

Projekt REGIOPOPULAR byl zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství, oboru, který vytváří třetinu HDP ČR a je základem konkurenceschopnosti české ekonomiky. Hodlá současně povzbudit zájem o technické obory na SŠ a VŠ s cílem zajistit vzdělané pracovní síly pro odvětví strojírenství, včetně výzkumu a vývoje. Projekt byl určen pro žáky ZŠ, studenty SŠ, VOŠ a VŠ, akademické a výzkumné pracovníky VŠ a výzkumné ústavy 4 krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský). Projekt připravilo 9ti členné konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT a byly v něm zastoupeny tři stupně škol (ZŠ, SŠ a VŠ). Během 13 měsíců byly pro tuto širokou cílovou skupinu připraveny série dvaceti různých forem popularizace v šesti klíčových aktivitách. Celkem bylo podpořeno více než 1210 osob, z toho je polovina studentů SŠ. Projekt byl synergický se dvěma realizovanými projekty z OP VaVaI a navazoval na projekty OP VK z výzvy č. 44 a č. 35.

 

Konsorcium projektu:

 • COMTES FHT a.s. – výzkumná organizace 

 • Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s, - oborové sdružení 

 • Inova Pro, s.r.o.

 • Střední průmyslová škola Ostrov

 • Střední průmyslová škola Tachov

 • Základní škola Dobřany

 • Základní škola Letiny 

 • Základní škola Zbůch

 • Západočeská univerzita v Plzni

Odkaz na stránky projektu jsou zde.

Projekt OPPI / Spolupráce Platformy II
Podpora aktivit ČTPS pro konkurenceschopnost strojírenství ČR

Registrační číslo projektu:

5.1 SPTP02/027

 

Období realizace:

14.6. 2012 – 16.01.2015

 

Celkový plánovaný rozpočet:

6 670 000 Kč (dotace 75%)

Dne 14.6. 2012 zahájilo občanské sdružení Česká technologická platforma Strojírenství realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. 

Projekt OP VK 
POPULAR - Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/35.0048

 

Období realizace:

1. 6. 2012 – 31. 5. 2014

 

Celkový plánovaný rozpočet:

14 900 000 Kč

Dokumenty ke stažení:

Projekt POPULÁR byl zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství, oboru, který vytváří třetinu HDP ČR a je základem konkurenceschop­nosti české ekonomiky. Jeho ambicemi bylo současně povzbudit zájem o technické obory na SŠ a VŠ, s cílem zajistit pro odvětví a samotný výzkum a vývoj v něm vzdělané pracovní síly. Projekt byl určen pro žáky ZŠ, studenty SŠ a VŠ, akademické a výzkumné pracovníky VŠ a výzkumných ústavů 4 českých krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský). Projekt připravilo sedmičlenné konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT, v němž byly zastoupeny všechny stupně škol (ZŠ, SŠ a VŠ). Během 24 měsíců byla pro tuto širokou cílovou skupinu připravena série 14 různých forem popularizace (v pěti hlavních aktivitách (typu A, B) a rovněž doplňkové vzdělávání. Celkem bylo podpořeno více než 1200 osob, z toho polovina studentů SŠ a VŠ. Projekt byl synergický se dvěma v současnosti realizovanými projekty z OP VaVpI.

Projekt OP VK 
UNIPRANET – Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Registrační číslo projektu:

CZ.1­.07/2.4.00/17­.0054

 

Období realizace:

1. 6. 2011 – 31. 5. 2014

 

Celkový rozpočet:

Dokumenty ke stažení:

Smyslem projektu bylo rozšíření kontaktů a spolupráce mezi univerzitami a soukromým i veřejným sektorem, což přispělo ke zlepšení přípravy konkurenceschopné pracovní síly. Uvedená spolupráce byla oboustranně prospěšná – studenti na praxi přinesli do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatnili své zkušenosti ve výuce. K rozvoji spolupráce a odborných kompetencí přispěly také konference, interaktivní workshopy a tzv. zimní školy. V rámci projektu byly podpořeny zahraniční praxe a stáže a účast zahraničních odborníků na interaktivních workshopech, které umožnily nejen zlepšení odborných a jazykových kompetencí zapojených osob, ale především zvýšení mezinárodní spolupráce (společné projekty VaV). Projekt podpořil vytvoření dvou projektových kanceláří včetně rozvoje kompetencí jejich pracovníků, kteří posílili VaV na univerzitách a prohloubili jejich vzájemnou spolupráci na výzkumných projektech.

 

Základní aktivity:

 • Praxe a odborné stáže studentů, resp. mladých vědeckých pracovníků

 • Zahraniční praxe a odborné stáže studentů, příp. akademických pracovníků

 • Rozvoj interaktivní spolupráce mezi institucemi (informační dny u partnerů projektu, konference, pracovní workshopy atd.)

 • Interaktivní „zimní škola“ pro rozvoj odborných kompetencí a spolupráce

 • Vytvoření projektových kanceláří na FEK ZČU a EF TUL (rozvoj spolupráce, metodická podpora projektů VaV)

 • Rozvoj Platformy strojírenství a její spolupráce s univerzitami (mezioborovost)

 

Role ČTPS, o.s. v projektu:

ČTPS jako partner projektu realizoval klíčovou aktivitu Rozvoj Platformy strojírenství a její spolupráce s univerzitami, která je úzce propojena s dalšími aktivitami.

 

V rámci této klíčové aktivity byly uskutečněny následující činnosti:

 • výjezdy členů platformy do zahraničí na pracoviště technologických platforem

 • rozvoj platformy a přenos získaných zkušeností na studenty ZČU v Plzni (interaktivní workshopy)

 • zapojení odborníků ze zahraničí a z praxe v ČR do výuky a interaktivních workshopů

 • akvizice mladých vědeckých pracovníků a studentů jako spolupracovníků platformy pro její další rozvoj rozšíření spolupráce také na Technickou univerzitu v Liberci

 • ČTPS také fungovala jako zprostředkovatel vzájemné spolupráce mezi subjekty v oblasti tvorby společných projektů (především V&V).

Odkaz na stránky projektu: http://www.unipranet.zcu.cz/uvod

Projekt OPPI 
Rozvoj Technologické platformy Strojírenství

Registrační číslo projektu:

CZ.1.03/5.1.00/21.00012

 

Období realizace:

1. 5. 2009 – 30. 4. 2012

 

Celkový plánovaný rozpočet:

6 670 000 Kč (dotace 75%)

Dne 1.5. 2009 zahájilo občanské sdružení Česká technologická platforma Strojírenství realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Projekt s názvem Rozvoj Technologické platformy Strojírenství má celkový rozpočet ve výši 6 670 000 korun z toho výše poskytnuté dotace činí 5 000 000 korun.

 

Česká technologická platforma Strojírenství (ČTPS) je zastřešující platformou v oblasti strojírenství v ČR a je tvořena 33 subjekty trojího typu: • technické vysoké školy ČR, jejichž součástí je strojní fakulta • významné podniky a výzkumné organizace • profesní oborová sdružení V českém prostředí zatím neexistuje mnoho platforem, tj. seskupení, umožňujících propojení akademického, výzkumného a průmyslového potenciálu, vedoucích k rozvoji technologických oborů a vysokým růstovým potenciálem. Vzniklá Česká technologická platforma Strojírenství je první v této, z hlediska české ekonomiky nesmírně významné oblasti.Realizací projektu budou podpořeny aktivity a iniciativy této organizace působící ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit. Celá realizace je rozčleněna do 3 ročních etap. Předmětem 1. právě probíhající etapy je zpracování dokumentu Strategická výzkumná agenda. Klíčovou aktivitou 2. etapy, která bude zahájena v květnu 2010 bude rozpracování Strategické výzkumné agendy respektive vytvoření vybraných oborových Strategických výzkumných agend.V dubnu 2011 bude zahájena závěrečná 3. etapa jejímž výstupem bude zpracování Implementačního akčního plánu. Celý projekt potrvá do 30.4.2012.

EU_logo_prve-01.png
bottom of page